Információs szám
06 30 861 9052
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  4024 Debrecen, Kossuth utca 42. tetőtér 7-8.

 • Levelezési cím
  4024 Debrecen, Kossuth utca 42. tetőtér 7-8.

 • Telefon
  +36308619052

 • Fax

 • E-mail
  info@opf.hu

 • Ügyvezető
  Kammerer Gábor

 • Adószám
  14874439-1-09

 • Cégjegyzékszám
  09-09-017462

 • Nyitvatartás tól-ig
  H-SZ: 8.00-16.00

 • Nyitvatartás tól-ig
  CS: 8.00-20.00

 • Nyitvatartás tól-ig
  P: 8.00-14.00

Ügyféltájékoztató a fenntarthatósági kockázatoknak az Optimum Finance Kft. biztosításközvetítői és tanácsadói eljárásaiba történő integrálásáról
Utolsó módosítás: 2022.06.15

Az Európai Parlament és Tanács (EU) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelete (SFDR) a pénzügyi piaci szereplőkre vonatkozóan egységes szabályokat fogalmaz meg a szolgáltatásaik során az ügyfeleik számára biztosított, fenntarthatósággal kapcsolatos információk egységesítéséről és átláthatóságáról. Társaságunk, mint független biztosításközvetítő vállalkozás (Alkusz) az alábbiak szerint integrálta biztosításközvetítői és tanácsadói eljárásaiba – különös tekintettel a biztosítási alapú befektetési termékek (IBIP) és a piaci ingadozásoknak kitett nyugdíjtermékek -, melyet tevékenységünk során követünk, a felelősségteljes üzleti magatartás által megkívánt kellő gondosság jegyében

1. A fenntarthatósági kockázatoknak biztosításközvetítői és tanácsadói tevékenységünkbe
    történő integrálása során figyelembe vett rendeletek és jogszabályok:
 • a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR),
 • a 2020/852 számú EU rendelet,
 • az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelv,
 • valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.)
 • és a Bizottság 2017/2359. számú rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről.

 

2. Fogalommeghatározások

Biztosító: a 2009/138/EK irányelv 18. cikkével összhangban engedélyezett biztosító.

Biztosítási alapú befektetési termék: az 1286/2014/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (19) 4. cikkének 2. pontjában meghatározott biztosítási alapú befektetési termék.

Biztosításközvetítő: az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott biztosítás­közvetítő.

Biztosítási tanácsadás: az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott tanácsadás.

Fenntartható befektetés: valamely környezeti célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, amelyet például az energiafelhasználásra, a megújuló energia felhasználására, a nyersanyagfelhasználásra, a vízfelhasználásra, a földhasználatra, a hulladéktermelésre, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, vagy a biológiai sokféleségre és a körforgásos gazdaságra gyakorolt hatásra vonatkozó alapvető erőforrás-hatékonysági mutatókkal mérnek, vagy valamely társadalmi célkitűzéshez hozzájáruló gazdasági tevékenységbe történő befektetés, különösen az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez hozzájáruló befektetések, a társadalmi kohéziót, a társadalmi integrációt és a munkaügyi kapcsolatokat erősítő befektetések, illetve a humán tőkébe vagy a gazdaságilag vagy szociálisan hátrányos helyzetű közösségekbe történő befektetések, amennyiben e befektetések nem járnak e célkitűzések egyikére nézve sem jelentős káros hatással, továbbá ha a befektetést befogadó vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek, különös tekintettel a szilárd irányítási struktúrák, a munkavállalói kapcsolatok, az érintett személyzet javadalmazása és az adójogszabályok betartása tekintetében.

Fenntarthatósági kockázat: olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási jellegű esemény vagy helyzet, amely bekövetkezése esetén lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére.

Fenntarthatósági politika: a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálásra vonatkozó politika. 

Fenntarthatósági tényezők: környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések.

Lakossági befektető: bármely olyan befektető, aki nem minősül szakmai befektetőnek.

Nyugdíjbiztosítási termék: az 1286/2014/EU rendelet 2. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett nyugdíjbiztosítási termék.

Pénzügyi tanácsadó: olyan biztosításközvetítő, amely biztosítási tanácsadást nyújt biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában.

 

3. A fenntarthatósági kockázatok biztosítási tanácsadásba történő integrálása 

Társaságunk kizárólag a Biztosítók által kínált biztosítási alapú biztosítási termékek, illetve az azokhoz elérhető eszközalapok előre meghatározott körére nyújt biztosítási tanácsadást. Ezért, valamint annak érdekében, hogy a termék alkalmasságának megfelelően az Ügyfél a valós igényeit leginkább lefedő befektetési portfólió kerülhessen összeállításra, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások – a Biztosító saját döntésén és politikáján túlmenő – további szelekcióját, szűkítését Társaságunk nem végzi el. Ugyanakkor külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy minden olyan eszközalap esetében, amelyre a Biztosító publikálja a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, az Ügyfél a szerződéskötést megelőzően kellő időben és objektív módon tájékoztatást kapjon. 

Társaságunk kiemelt célja a biztosítási tanácsadás során, hogy az Ügyfél megtalálja az igényeihez leginkább illeszkedő befektetési konstrukciót, mely jelentősen függ a rövid-és hosszú távú céljoktól, hozamelvárásoktól és kockázatvállalási hajlandóságoktól. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos szempontokat olyan módon építjük be a biztosítási tanácsadási tevékenységünkbe, hogy – a Biztosító közléseire támaszkodva – felhívjuk az Ügyfél figyelmét a befektetett díjtartalék, illetve az egyes eszközalapok fenntarthatósági szempontok szerinti besorolására és jellemzőire, tekintettel az esetleges valószínűsíthető negatív hozamhatásokra is. 

Társaságunk a biztosítási tanácsadás során kiemelten törekszik arra, hogy a fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező, részben rendelkező és nem rendelkező eszközalapok tekintetében egyaránt teljes körű tájékoztatást nyújtson, és az Ügyfél kellően megalapozott információk birtokában dönthessen a befektetési portfólió összeállításáról. 

A már megkötött szerződések esetén az Ügyfél változtathat a biztosítási termékekhez kapcsolódó befektetési portfóliójának összetételén, e tekintetben biztosítási tanácsadás keretében Társaságunk a fenntarthatósági kockázatokat figyelembevétele kapcsán a fent leírtak szerint jár el. 

A fenntarthatósági kockázatok által a hozamra gyakorolt valószínűsíthető hatások Biztosítók általi értékelésének eredménye valamennyi, tanácsadással érintett eszközalap tekintetében megtalálható az egyes eszközalapok részletes, szerződéskötést előtti közzétételeiben, illetve klasszikus biztosítások esetén a biztosítási termék Ügyféltájékoztatójában elhelyezett szerződéskötés előtti közzétételekben.

 

4. Javadalmazási politikánk összhangja a fenntarthatósági kockázatok befektetési
    döntéshozatali eljárásba történő integrálásával

Társaságunk javadalmazási politikája kialakítása során nem alkalmaz a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásba történő integrálásával ellentétes javadalmazási elveket, továbbá nem von be olyan tényezőket, amelyek a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos érdekösszeütközésekhez vezetnének. 

 

 

 

Debrecen, 2022.03.01.

Minden jog fenntartva © 2013 Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.01.25