Adatkezelési szabályzat

Optimum Finance Kft. Adatkezelési Szabályzata - hatályba lépett: 2024. február 01.

Optimum Finance Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., ügyfélszolgálata: 4031 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., cégjegyzékszáma: 09-09-017462, adószáma: 14874439-1-09, a továbbiakban mint: „Társaság”) elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, és védje ügyfeleinek a személyes adatok védelméhez való alapvető jogát.

 

A Társaság a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) alapján, figyelemmel a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”), és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”), valamint a hatályos magyar jog adatkezelésre irányadó rendelkezéseire, az alábbiak szerint tájékoztatja ügyfeleit („Ügyfél”) személyes adataik kezeléséről.

 

1. ALAPOK

 

1.1 SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

1.1.1 Személyi hatály

 

Jelen szabályzat hatálya a Társaságra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.

 

1.1.2 Időbeli hatály

 

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

 

1.2 Fogalom meghatározások

 

Az Adatkezelési Tájékoztató az érthetőség, egyértelműség, világos és egyszerű nyelvezettel történő tájékoztatás elveinek való megfelelőség érdekében az 1. számú mellékletben ismerteti az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak jelentését, és az adatkezelés elveit a GDPR-ban rögzítettekkel összhangban, valamint a Társaság adatkezelési tevékenységére irányadó releváns jogszabályokat.

 

1.3 Alapelvek

 

 • • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. 
 • • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. 
 • • A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • • A Társaság rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Társaság által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

 

 

2. A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

 

 • • A Társaság biztosítási értékesítési tevékenysége során a személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől gyűjti alkuszi megbízási szerződések megkötésével, a biztosítási szerződések megkötésére szolgáló ajánlati nyomtatványok, egészségi nyilatkozatok, igényfelmérők, ügyfél azonosítást szolgáló nyomtatványok, és egyéb, a biztosítási ajánlat részét képező dokumentumok Ügyfél általi kitöltésével, és aláírásával, emellett az életbiztosítási ágba tartozó biztosítási szerződések közvetítése során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény („Kit tv.”) szerinti ügyfél azonosítás és szűrés során az Ügyfél azonosító okmányainak ellenőrzésével és másolásával.

 

 • • A Társaság a pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenysége során a személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől, illetve az Ügyféllel a pénzügyi szolgáltatási szerződést megkötő pénzügyi intézménytől gyűjti.

 

 • • A Társaság a GDPR 13. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a személyes adatok szolgáltatása az alkuszi megbízási szerződés és a Társaság által közvetített biztosítási szerződés, illetve pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének előfeltétele. A személyes adatok megadása nem kötelező, azonban az adatszolgáltatás elmaradása az alkuszi megbízási szerződés és a biztosítási szerződés, illetve a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elmaradásával jár.

 

 

3. A TÁRSASÁG ÉS KÉPVISELŐJÉNEK SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

 • • A Társaság a GDPR 13. cikk (1) bekezdés a)-b) pontja alapján az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfelet személyéről, elérhetőségéről, képviselőjéről, és a képviselő elérhetőségéről.
 • • A Társaság elnevezése:
 • • Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • • Cégjegyzékszáma: 09-09-017462
 • • Székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8.,
 • • Ügyfélszolgálata: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8.,
 • • Elektronikus levelezési címe: info@opf.hu
 • • A Társaság képviselője: Kammerer Gábor ügyvezető, elérhetősége: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., postai levelezési címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., elektronikus levelezési címe: info@opf.hu
 • • A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: Optimum Finance Korlátolt Felelősségű Társaság, 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., postai levelezési címe: 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8., elektronikus levelezési címe: info@opf.hu

 

 

4. A TÁRSASÁG ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

      

4.1 A Társaság a GDPR 13. cikk (1) bekezdés c)-d) pontja, és (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy biztosítási értékesítési tevékenységével kapcsolatos adatkezelési tevékenysége körében az Ügyfél alábbi személyes adatait, az alább meghatározott célból, jogalapon, és időtartamban kezeli:

 

1.

 • • A kezelt adatok köre: Társaság és az Ügyfél közötti alkuszi megbízási szerződés megkötéséhez az Ügyfél által megadott személyes adatok.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság és az Ügyfél közötti alkuszi megbízási szerződés megkötése, nyilvántartása, és teljesítése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaság és az Ügyfél közötti alkuszi megbízási szerződés megkötéséhez, nyilvántartásához, és teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az alkuszi megbízási szerződés időtartama és az annak megszűnését követő öt év.

 

2.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási ajánlaton, az egészségi nyilatkozaton, és a biztosítási ajánlathoz tartozó dokumentáción megadott személyes adatok, melyek különösen, de nem kizárólag az Ügyfél neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványának száma, lakcímkártyájának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, bankszámlaszáma, neme, foglalkozása, iskolai végzettsége, szabadidős tevékenysége, sporttevékenysége, egészségügyi adatai, illetve minden olyan adat, amelyet az Ügyfél a biztosítási szerződés megkötésére tett ajánlati nyomtatványon és az ahhoz tartozó dokumentumokon megadott.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Bit. 4. § (1) bekezdés 123. pontja szerinti biztosítási értékesítési és Bit. 4. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti biztosításközvetítői (alkusz) tevékenységének ellátása.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán, különleges kategóriájú adatok (egészségügyi adatok) esetén kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama, és az az időtartam, amely alatt a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (3) bekezdés). (A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok tárolásának időtartama az az időtartam, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 143. § (1) bekezdés)).

 

3.

 • • A kezelt adatok köre: amennyiben a biztosítási szerződés szerződője és a biztosított, illetve a kedvezményezett eltérő személyek, a biztosított és a kedvezményezett azon személyes adatai, melyeket a szerződő, vagy maga a biztosított, illetve a kedvezményezett a biztosítási ajánlaton, az egészségi nyilatkozaton, és a biztosítási ajánlathoz tartozó dokumentáción megadott.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Bit. 4. § (1) bekezdés 123. pontja szerinti biztosítási értékesítési és Bit. 4. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti biztosításközvetítői (alkusz) tevékenységének ellátása.
 • • Az adatkezelés jogalapja: amennyiben a személyes adatokat a biztosított, illetve a kedvezményezett adja meg, az adatkezelés a biztosított és a kedvezményezett hozzájárulásán, különleges kategóriájú adatok (egészségügyi adatok) esetén kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), 9. cikk (2) bekezdés a) pont). Amennyiben a személyes adatokat a szerződő adja meg, az adatkezelés a biztosított és a kedvezményezett jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama, és az az időtartam, amely alatt a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (3) bekezdés). (A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok tárolásának időtartama az az időtartam, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 143. § (1) bekezdés)).

 

4.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási szerződés megkötését követően a Társaság számára megadott személyes adatok, ideértve a különleges kategóriájú (egészségügyi adatok) személyes adatokat is.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Bit. 4. § (1) bekezdés 123. pont szerinti biztosítási értékesítési és Bit. 4. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti biztosításközvetítői (alkusz) tevékenységének ellátása, ezen belül különösen a biztosítási szerződések lebonyolításában és teljesítésében való közreműködés, ideértve a kárigény érvényesítése kapcsán történő közreműködést is.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán, különleges kategóriájú adatok (egészségügyi adatok) esetén kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont). Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama, és az az időtartam, amely alatt a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (3) bekezdés).

 

5.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási szerződés megkötését követően a Társaság számára szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) megadott személyes adatok, ideértve a panaszkezelés során rögzített hangfelvételt is; ilyen adatok pl.: név, lakcím, születési hely és idő, biztosítási szerződés száma, káresemény meghatározása, helye, időpontja, a káreseménnyel érintettek személyes adatai, a káreseményhez kapcsolódó egyéb adatok, ideértve az egészségügyi adatokat is.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Bit. 382. § szerinti és a 437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet szerinti panaszkezelési tevékenységének ellátása.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán, különleges kategóriájú adatok (egészségügyi adatok) esetén kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont). Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: amennyiben a panasz megtétele telefonon történik, és a hívás fogadása hangfelvétellel történik, és az Ügyfelet a Társaság legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából a rögzített hangfelvétel alkalmazásával visszahívja, a visszahívásról készült hangfelvétel esetén egy év (Bit. 382. § (3) bekezdés). A panasz és a panaszra adott válasz esetén öt év (Bit. 382. § (2) bekezdésén keresztül alkalmazandó Bit. 159. § (3) bekezdés), telefonon történt panaszkezelés esetén a hangfelvétel tárolásának időtartama öt év (Bit. 382. § (2) bekezdésén keresztül alkalmazandó Bit. 159. § (2) bekezdés).

 

6.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási ajánlaton megadott egyes személyes adatok, így különösen név, lakcím, elektronikus levelezési cím, telefonszám.
 • • Az adatkezelés célja: az Ügyfél közvetlen üzletszerzés céljából való megkeresése levélben, elektronikus levélben, telefonon, SMS üzenetben, stb.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama, és az az időtartam, amely alatt a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (3) bekezdés). A Társaság az Ügyfél tiltakozása esetén a személyes adatot közvetlen üzletszerzés céljára nem kezeli tovább (GDPR 21. cikk (2)-(3) bekezdés).

 

7.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási ajánlaton, az egészségi nyilatkozaton, és a biztosítási ajánlathoz tartozó dokumentáción megadott személyes adatok.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság a Bit. 406. § (1) bekezdés alapján köteles nyilvántartást vezetni a lebonyolított biztosítási ügyletekről.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama, és az az időtartam, amely alatt a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (3) bekezdés). A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatok tárolásának időtartama az az időtartam, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 143. § (1) bekezdés).

 

8.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási ajánlaton, az egészségi nyilatkozaton, és a biztosítási ajánlathoz tartozó dokumentáción megadott személyes adatok.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság a Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (1) bekezdés, és a GDPR 30. cikk (1) bekezdés d) pont alapján nyilvántartást vezet az adattovábbításról.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adattovábbítástól számított öt év, különleges kategóriájú adatok továbbítása esetén húsz év (Bit. 381. §-án keresztül alkalmazandó Bit. 142. § (1) bekezdés).

 

9.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a biztosítási ajánlathoz tartozó ügyfél- azonosítási adatlapon megadott személyes adatok, és az Ügyfél azonosító okmányain szereplő személyes adatok.
 • • Az adatkezelés célja: a Pmt. és a Kit. tv. szerinti azonosítási és szűrési kötelezettség teljesítése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc év (Pmt. 57. § (1)-(2) bekezdés).

 

 

4.2 A Társaság a GDPR 13. cikk (1) bekezdés c)-d) pontja, és (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységével kapcsolatos adatkezelési tevékenysége körében az Ügyfél alábbi személyes adatait, az alább meghatározott célból, jogalapon, és időtartamban kezeli:

 

1.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a pénzügyi szolgáltatási szerződés közvetítéséhez megadott személyes adatok, és az Ügyféllel pénzügyi szolgáltatási szerződést kötő pénzügyi intézmény által megadott személyes adatok, és egyéb adatok, ilyenek a közvetített szerződés feleinek neve, a szerződéskötés ideje, tárgya, lényeges feltételei.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítői (többes ügynök) tevékenységének ellátása. A Társaság a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésétől számított három év, számviteli bizonylatok esetén nyolc év (Hpt. 69. § (5) bekezdés, Számvtv. 169. §).

 

2.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél által a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, a Társaság számára szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) megadott személyes adatok, ideértve a panaszkezelés során rögzített hangfelvételt is; ilyen adatok pl.: név, lakcím, születési hely és idő, pénzügyi szolgáltatási szerződés egyes adatai.
 • • Az adatkezelés célja: a Társaság Hpt. 288. § (1)-(2) bekezdés szerinti panaszkezelési tevékenységének ellátása.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont). Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: telefonon történő panaszkezelés során rögzített hangfelvétel esetén öt év. A panasz és az arra adott válasz esetén öt év.

 

 

5. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

5.1 A Társaság a GDPR 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásának jogáról.

5.2 Amennyiben a személyes adatok kezelése az Ügyfél, ideértve a biztosítási szerződés biztosítottját, és kedvezményezettjét, hozzájárulásán alapul, úgy az Ügyfél, ideértve a biztosítottat és a kedvezményezettet is, jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3 Amennyiben az Ügyfél a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja, a Társaság a személyes adatokat törli, kivéve, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja (Ld. Adatkezelési Tájékoztató 9.3 pont). A törlés nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 

6.1 A Társaság a GDPR 13. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet a személyes adatok címzettjeiről.

6.2 A Társaság a biztosítási értékesítési tevékenység és a pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység ellátása érdekében az alábbi harmadik személyeknek (adatkezelők és adatfeldolgozók) továbbíthatja az Ügyfél személyes adatait.

6.3 A Társaság az Ügyfél személyes adatait továbbítja a biztosítási szerződést megkötő biztosítók és a pénzügyi szolgáltatási szerződést megkötő pénzügyi intézmények részére.

6.4 A Társaság az Ügyfél személyes adatait továbbítja a Társasággal munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló biztosításközvetítők és pénzügyi szolgáltatás közvetítők részére.

6.5 A Társaság a biztosítási értékesítési tevékenysége körében az Ügyfél személyes adatait továbbíthatja a Bit. X. fejezetében meghatározott személyek vagy szervezetek részére is. Ilyen személyek vagy szervezetek lehetnek pl. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, bíróságok, bizonyos esetekben az adóhatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, stb. E körben kiemelendő, hogy az Ügyfél személyes adatai továbbíthatók a Társasággal azonos csoportba tartozó másik vállalkozásnak. Ezen személyek és szervezetek meghatározását az Ügyfél által kötött biztosítási szerződés(ek) szabályzata részletesen is meghatározza.

6.6 A Társaság az Ügyfél személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztató 2. számú mellékletében meghatározott személyek részére továbbítja.

6.7 Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozóval álljon jogviszonyban, amely írásbeli megállapodás keretében megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelésére és az Ügyfél jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

 

7. HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

7.1 Böngészés a Társaság honlapján

 

7.1.1 Amennyiben az Ügyfél, vagy más személy a Társaság honlapját (www.opf.hu) látogatja, és más tevékenységet a böngészésen kívül nem végez, pl. nem küld a honlapon keresztül üzenetet a Társaság részére, úgy a Társaság a honlapja által kizárólag az alábbi adatokat kezeli:

 

1.

 • • A kezelt adatok köre: IP cím
 • • Az adatkezelés célja: a honlapra látogatók azonosítása, statisztikák, elemzések készítése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az IP cím rögzítését követő harminc nap.

 

2.

 • • A kezelt adatok köre: érdeklődési körre vonatkozó információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
 • • Az adatkezelés célja: személyre szabott szolgáltatások biztosítása, hirdetések testreszabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele cookie-k alkalmazásával.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig terjedő időtartam, a jogos érdek fennállásáig terjedő időtartam.

 

  

7.1.2 A személyes adatok forrása: a Társaság - tárhelyszolgáltatója által - a honlapra történő látogatáskor az Ügyfél vagy a honlapra látogató IP címét automatikusan rögzíti a webszerver forgalmi naplóba, melyet a honlapon található tartalom szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Társaság jogos érdekére tekintettel kezel.

A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlapra látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyezhet el. A cookie-k használatáról szóló részletes tájékoztatás a honlapra való belépéskor a Cookie tájékoztatóban található.

 

7.2 Az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy általi kapcsolatfelvétel elektronikus levélben

 

7.2.1 A Társaság az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy által a Társaság részére megküldött elektronikus leveleket fogadja, és az azokra adott írásbeli vagy telefonon keresztül történő szóbeli válaszokkal is biztosítja az Ügyfelek vagy a honlapra látogatók tájékoztatását, mellyel összefüggésben a Társaság az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

 

1.

 • • A kezelt adatok köre: név
 • • Az adatkezelés célja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy azonosítása, valamint a Társaság válaszüzenetében a megfelelő megszólítás érdekében szükséges a névadat kezelése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartam.

 

2.

 • • A kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím.
 • • Az adatkezelés célja: válaszüzenet küldése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartam.

 

3.

 • • A kezelt adatok köre: telefonszám.
 • • Az adatkezelés célja: személyes konzultáció egyeztetése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartam.

 

4.

 • • A kezelt adatok köre: lakcím.
 • • Az adatkezelés célja: személyes konzultáció kérése esetén a Társaságnak az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy által megadott lakcímhez legközelebbi megbízottjának kijelölése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartam.

 

5.

 • • A kezelt adatok köre: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy által megadott egyéb adat.
 • • Az adatkezelés célja: válaszüzenet küldése.
 • • Az adatkezelés jogalapja: az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • • Az adatok tárolásának időtartama: az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartam.

 

7.2.2 Az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy a GDPR 7. cikk (3) bekezdés alapján jogosultak arra, hogy a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja, a Társaság a személyes adatokat törli, kivéve, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja (Ld. Adatkezelési Tájékoztató 9.3 pont).

 

7.2.3 A személyes adatok forrása: a Társaság a személyes adatokat közvetlenül az Ügyféltől vagy a honlapra látogató személytől gyűjti, az Ügyfél vagy a honlapra látogató személy által küldött elektronikus levél fogadásával.

 

7.2.4 A személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák: a személyes adatokat a Társaság kizárólag a vele jogviszonyban álló biztosításközvetítőnek vagy pénzügyi szolgáltatás közvetítőnek továbbítja.

 

 

8. AZ ÜGYFÉL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A Társaság a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja az Ügyfelet azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése okán kezelt személyes adatok esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint tájékoztatja az Ügyfelet az adathordozhatósághoz való jogról.

 

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

 

8.1.1 Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.

8.1.2 Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:

 

  • • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
  • • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
  • • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
  • • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
  • • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  • • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

 

8.1.3 Az 8.1.1 bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

 • • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

8.1.4 Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

8.1.5 Az 8.1.1 bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

 • • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 • • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

8.1.6   Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

 

8.1.7   Az 8.1.1 – 8.1.3 bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

 • • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

8.2 Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

8.2.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja,

b) az érintett személyes adatok kategóriái,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az Ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen

személyes adatok kezelése ellen,

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g) ha az adatokat nem az Ügyféltől gyűjtötte a Társaság, a forrásukra vonatkozó minden

elérhető információ,

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

8.2.2 Ha a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az Ügyfél jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

8.2.3 A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

8.3 Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

 

8.3.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

8.3.2 A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet e címzettekről.

 

8.4 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) (GDPR 17. cikk)

 

8.4.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

b) az Ügyfél visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az Ügyfél a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen (Ld. Adatkezelési Tájékoztató 9.6.1 pont), és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Ügyfél a GDPR 21. cikk (2) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen (Ld. Adatkezelési Tájékoztató 9.6.2 pont),

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

8.4.2 Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 9.3.1 pont alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve a technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

8.4.3 a 8.4.1 és 8.4.2 pontban foglaltak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

c) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.4.4 A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok törléséről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet e címzettekről.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

 

8.5.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az Ügyfél a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (Ld. Adatkezelési Tájékoztató 9.6.1 pont), ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben.

 

8.5.2 Ha az adatkezelés a 9.4.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 

8.5.3 A Társaság az Ügyfelet, akinek a kérésére a 9.4.1 pont alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

8.5.4 A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésére a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet e címzettekről.

 

8.6 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

 

8.6.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, ha:

a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésen alapul, és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

8.6.2 Az adatok hordozhatóságához való jog 9.5.1 pont szerinti gyakorlása során az Ügyfél jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

8.6.3 Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

8.7 Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

 

8.7.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.7.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból

 

8.7.3 Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22. cikk)

 

8.8.1 Az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.8.2 A 9.7.1 pontban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a döntés:

a) az Ügyfél és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

b) meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ügyfél jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy

c) az Ügyfél kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

8.8.3 A 9.7.2 a)-c) pontban említett esetekben a Társaság köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ügyfél jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Ügyfélnek legalább azt a jogát, hogy a Társaságtól emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

8.8.4 Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem alapulhat a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve, ha ehhez az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adta, vagy az jelentős közérdek miatt szükséges, és az Ügyfél jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

8.9 Korlátozások

 

8.9.1 Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

 • • nemzetbiztonság;
 • • honvédelem;
 • • közbiztonság;
 • • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 • • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 • • az a) –e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • • polgári jogi követelések érvényesítése.

 

8.9.2 Az 8.9.1 bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

 • • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • • a személyes adatok kategóriáira,
 • • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 • • az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 • • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 • • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.

 

 

9. A TÁRSASÁG INTÉZKEDÉSE AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOK GYAKORLÁSA ESETÉN

 

9.1 A Társaság elősegíti az Ügyfél 8. pont szerinti jogainak gyakorlását.

 

9.2 Az Ügyfél a 8. pont szerinti kérelmeit az alábbi módon teheti meg:

a) írásban, postai úton a következő címzéssel ellátva: Optimum Finance Korlátolt Felelősségű Társaság, 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. TT/7-8.

b) elektronikus levélben a következő elektronikus levelezési címre:

info@opf.hu

 

9.3 A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a 9. pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri.

 

9.4 Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

9.5 Az információkat, a tájékoztatást és az intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

9.6 A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

 

9.7 Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó Ügyfél kilétével kapcsolatban, további, az Ügyfél személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

 

10. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

10.1 A Társaság a GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja alapján tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben álláspontja szerint a Társaság adatkezelése során a GDPR-ban foglaltakat nem tartotta be, és ezzel a személyes adatainak kezelése során az Ügyfél jogait megsértette, jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

 

10.2 A jogsérelem hatékony orvoslása érdekében a Társaság javasolja, hogy az Ügyfél a panasz megtételét megelőzően a vélt jogsérelmet a Társaság adatvédelmi tisztviselője részére jelezni szíveskedjen. Az egyeztetés lefolytatása az Ügyfél panasztételi jogát nem zárja ki, azonban annak sikeres volta esetén a felek közötti jogvita közvetlenül orvosolható.

 

10.3 A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye: 1055 Budapest,

Falk Miksa utca 9-11postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu

 

 

11. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

 

Amennyiben az Ügyfél a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni, vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, a Társaságtól (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ügyfél választása szerint a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

12. ADATOK BIZTONSÁGA

 

12.1 A Társaság az Ügyfél személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, és gondoskodik az adatok megfelelő szintű biztonságáról, valamint kialakítja azokat a technikai, szervezési, és adminisztrációs szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához, így különösen a GDPR 32. cikkében foglalt adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében szükségesek.

 

12.2 A Társaság a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja a GDPR-ban, az adatkezelésre vonatkozó más hazai és nemzetközi jogszabályokban foglalt adatbiztonsági rendelkezéseket, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

13. ADATVÉDELMI INCIDENSEK

 

13.1 A Társaság tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Társaság által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ügyfél személyes adatait és biztosítási titkait, illetve banktitoknak minősülő adatait érintően adatvédelmi incidens történjen.

 

13.2 A Társaság az adatvédelmi incidensről – betartva a jogszabályi rendelkezéseket, amennyiben a bekövetkezett incidens értelmében köteles arról az Ügyfelet tájékoztatni – az Ügyfelet az info@opf.hu elektronikus levélcímről történő értesítéssel és/vagy személyesen és/vagy az Ügyfélnek címzett postai levélben tájékoztatja.

 

13.3 Amennyiben az Ügyfél a saját, vagy más személynek a Társaság által kezelt adatait érintő incidensről értesül, a Társaság kéri, hogy ezen információt indokolt késedelem nélkül az Ügyfél jelezze az info@opf.hu címen.

 

13.4 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

13.5 Az 13.4 bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.6 Az érintettet nem kell az 13.4 bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 13.4 bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

13.7 Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 13.6 bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

 

14. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

 

14.1 Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

14.2 Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása,  zsarolóvírus (ransomware) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,  az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

 

14.3 Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Társaság képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

14.4 Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

14.5 Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

14.6   Az 14.3 bekezdésben említett bejelentésben legalább:

 1. • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 3. • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

14.7 Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

 

14.8 Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

 

 

15. A TÁRSASÁG MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI 

 

15.1 A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

 

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg. 

 

15.1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés 

 1. • A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés 
 2. • jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 3. • Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.
 4. • Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.
 5. • Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: az álláspályázatra jelentkező személyek.
 6. • Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k).
 7. • Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törölni kell. 
 8. • Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés során meggondolja magát, visszavonja pályázatát. A jelentkezőt tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

 

15.1.2 Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 

 1. • Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükség van.
 2. • Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. 
 3. • Az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke.
 4. • Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, munkaviszony létesítése.
 5. • A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
 6. • Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

15.2 A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

 

15.2.1 Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

 

 1. • A Társaság a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A Társaság az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.
 2. • A Társaság által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:
 3. 1. név
 4. 2. anyja neve
 5. 3. születési hely és dátum
 6. 4. lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
 7. 5. elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
 8. 6. TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
 9. 7. munkabér összege,
 10. 8. bankszámlaszám,
 11. 9. letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,
 12. 10. gyermekek, eltartottak és azok adóazonosítója,
 13. 11. értesítendő legközelebbi hozzátartozó.
 14. • Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a Társaság munkavállalói.
 15. • A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Társaság személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
 16. • Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.
 17. • Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

 

15.2.2 A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

 

 1. • A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
 2. • A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

 

15.2.3 A Társaság által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos adatkezelés

 

 1. • A Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Társaság képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
 2. • A Társaság munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavállalók céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést. 
 3. • A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalókkal, hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.
 4. • A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell kidolgoznia, amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve, hogy az ellenőrzés minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.
 5. • Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén fő szabályként biztosítani kell a munkavállaló jelenlétét.
 6. • Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell térnie többek között arra, hogy:  - milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), - a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
 7. • Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére.
 8. • A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail használatára vonatkozó előírás megsértése miatt.
 9. • A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkavállalók részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.
 10. • A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi ellenőrzésének jogalapja a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.

 

15.2.4 Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése

 

 1. • A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot, tabletet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.
 2. • A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalóknak megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló használat.
 3. • A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adatkezelés jogalapjára és céljára a 15.2.4 pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

15.2.5 A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

 

 1. • A munkáltató a munkavállaló részére nem engedélyezi a személyes célú internethasználatot a munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése körében jogosult a világháló használatára. 
 2. • Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 15.2.4 pontban rögzítettek szerint ellenőrzi, illetőleg alkalmazza az ott írt munkajogi jogkövetkezményeket. 
 3. • A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés jogalapjára céljára a 15.2.4 pontban foglaltak az irányadók.

 

 

16. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

 

16.1 Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

 

16.1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. • A Társaság a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban.
 2. • A Társaság az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy 
 3. a. családi és utónevét;
 4. b. születési családi és utónevét;
 5. c. állampolgárságát;
 6. d. születési helyét, idejét;
 7. e. anyja születési nevét;
 8. f. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
 9. g. az azonosító okmányának típusát és számát.
 10. • Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személyek.
 11. • A személyes adatok megismerésére jogosult a Társaság ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője, vagy munkavállalója. A Társaság a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

16.1.2 Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

 1. • A Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása. 
 2. • Az adatkezeléssel érintettek köre: a Társaság természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.
 3. • A kezelt adatok köre: a Társaság természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma
 4. • A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Társaság a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

16.1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. • A Társaság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott adatokról 
 2. • Az adatkezeléssel érintettek köre: a Társaság vezetője, munkavállalói, családtagjaik.
 3. • A kezelt adatok köre: a Társaság vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele. 
 4. • A címzettek köre: a Társaság könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók. 
 5. • A Társaság a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

 

16.2 Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

 

 1. • A Társaság által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a Társaság harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
 2. • Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
 3. • Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.
 4. • A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
 5. • Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
 6. • Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás. 
 7. • Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a Társaság vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
 8. • Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Társaság törli a személyes adatokat.

 

 

17. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 

17.1 Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

 

 1. • Társaság az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

- internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,

- adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

 1. • Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
 2. • Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
 3. • A Társaság deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 4. • Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel. 
 5. • A Társaság kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.
 6. • A Társaság az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.
 7. • Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

 

18. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18.1  Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

 

 1. • A Társaság személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
 2. • A Társaság az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
 3. • A Társaság által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak: 
 4. 1. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
 5. 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
 6. 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 7. 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás alkalmazása,
 8. • A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
 9. • A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 10. • A Társaság az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
 11. • A Társaság az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg. 
 12. • A Társaság vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik. 
 13. • A Társaság azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)
 14. • A Társaság az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

18.2 A Társaság informatikai nyilvántartásainak védelme

 

 1. • A Társaság az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
 2. 1. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.) 
 3. 2. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet,
 4. 3. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében, 
 5. 4. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 

18.3 A Társaság papíralapú nyilvántartásainak védelme

 

 1. • A Társaság a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
 2. • A Társaság vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 

19. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. • A Társaság ügyvezetője köteles a Társaság valamennyi munkavállalója részére ismertetni jelen szabályzat rendelkezéseit. 
 2. • A Társaság ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából a Társaság ügyvezetője előírja a Társaság munkavállalóival kötött munkaszerződések olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat betartása és érvényesítése tekintetében.  
 3. • Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Társaság ügyvezetőjének feladatkörébe tartozik.
 4. • A Társaság az Adatkezelési Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a Társaság a honlapján közzéteszi.

 

 

 

 

Optimum Finance Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

 

A. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik;

 

biztosítási titok: minden olyan, minősített adatot nem tartalmazó, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek - ideértve a károsultat is - személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére;

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére használják;

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

ügyfél: a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést megkötő személy, a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, és a pénzügyi szolgáltatási szerződést a pénzügyi intézménnyel megkötő személy.

 

 

B. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A Társaság az Ügyfél személyes adatainak kezelése során legalább az alábbi elveket érvényesíti:

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a Társaság köteles az Ügyfél személyes adatainak kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ügyfél számára átlátható módon végezni;

b) célhoz kötöttség elve: a Társaság csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti az Ügyfelek személyes adatait, és azokat nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, azzal, hogy a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

c) adattakarékosság elve: a Társaság által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) pontosság elve: a Társaság által kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakészeknek kell lenniük, a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;

e) korlátozott tárolhatóság elve: a Társaság köteles a személyes adatokat olyan formában tárolni, amely az Ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor;

f) integritás és bizalmas jelleg elve: a Társaság az adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) elszámoltathatóság elve: a Társaság felelős a fenti (a-f) pontokban foglalt elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

   

 

C. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

a) Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

c) A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény

d) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény

e) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

f) A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

g) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

h) Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény

 

   

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 

1. A személyes adatokat, a biztosítási titoknak, és banktitoknak minősülő adatokat a Társaságnak a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott biztosításközvetítői, és pénzügyi szolgáltatás közvetítői, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási, vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

2. A biztosítási titoknak minősülő adatokat jogosultak megismerni továbbá mindazon személyek vagy szervezetek is, akikkel szemben a Társaságnak a biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége a Bit. X. fejezete értelmében nem áll fenn.

3. A Társaság az adatkezelések során különösen az alábbi adatfeldolgozókat, illetve a Társaság részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltatókat veszi igénybe, erre irányuló szolgáltatási szerződések keretében:

 1. a. SK Trend Kft. (székhelye:. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. 3. em.): biztosítási ajánlat készítése összehasonlító felületen, alkuszi szerződés digitális változatának elkészítése, megbízási díj és jutalék ellenőrzésével, számfejtésével kapcsolatos feladatok szükséges elektronikus felület biztosítása, biztosítási szerződések nyilvántartása, a www.opf.hu weboldal üzemeltetése  
 2. b. KBOSS.hu Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.) elektronikus számlázáshoz szükséges adatok nyilvántartása
 3. c. Microsoft Ireland Operations Ltd. (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, Írország) az Office 365 szolgáltatáscsomag keretén belül a Onedrive felhő tárhely szolgáltatás használata digitalizált anyagok tárolására, a cég tulajdonában lévő számítógépeken az Outlook levelezőprogram használata,
 4. d. Websupport Magyarország Kft. (korábbi elnevezése: Webonic Kft. székhelye:. 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.) a www.opf.hu domain név bérlése, céges levelezőrendszer használata, erre érkező és innen küldött elektronikus levelek és csatolt fájlok tárolása