Összeférhetetlenségi szabályzat

Optimum Finance Kft. összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus kezelési szabályzata - hatályba lépett: 2024. február 01.

Az Optimum Finance Kft. az ügyfelei védelmének elősegítése érdekében a jelen szabályzatában rögzíti az összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus kezelési előírásokat, eljárásokat, különös tekintettel a Bizottság (EU) 2017/2359. számú rendeletére az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

Az Optimum Finance Kft. (Alkusz) köteles figyelembe venni a Bit. 375/B. § (2)-(4) bekezdéseit, amely rendelkezések alapján: 

 

(2) A független biztosításközvetítő a közvetítői tevékenységéért a megbízótól az erre irányuló megállapodás alapján közvetlenül részesül díjazásban, különösen abban az esetben, ha megbízása kizárólag szaktanácsadásra vagy olyan biztosítási szerződés közvetítésére vonatkozik, amelynek díja a biztosítótól származó közvetett díjazást nem vagy csak részben tartalmaz.

(3) Ha a független biztosításközvetítő - az általa nyújtott tájékoztatással összhangban - a megbízóval úgy állapodott meg, hogy a (2) bekezdésben meghatározott közvetlen díjazásban a független közvetítő nem vagy csak részben részesül, a biztosítási díj meghatározott részét képező közvetett díjazásban részesülhet attól a biztosítótól, amely a közvetítésével létrejött szerződésben a biztosítási kockázatot elvállalja.

(4) A független biztosításközvetítőnek szabályzatában foglalt eljárásrend szerint gondoskodnia kell arról, hogy a díjazás módja ne vezessen érdekkonfliktus kialakulásához és ne veszélyeztesse a 398. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerinti kötelezettségét

 

Ezzel összhangban különös gondot kell fordítania a Bit. 398. § (5) és (6) bekezdéseinek való megfelelésre, amik szerint:

 

(5) Az alkusz tanácsadás nélküli értékesítés esetén - az e törvényben foglalt, tanácsadás nélküli értékesítésre vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban - a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni és ezt az elemzést az ügyfél részére igazolható módon átadni.

(6) Az alkusz tanácsadással történő értékesítés esetén - az e törvényben foglalt, tanácsadással történő értékesítésre vonatkozó követelményeken túlmenően és azokkal összhangban - köteles alapos és személyre szabott elemzés alapján tanácsot adni az ügyfélnek, ennek érdekében a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles elegendő számú, a piacon hozzáférhető biztosítást tárgyszerűen elemezni, és az ügyfél tájékoztatása alapján megállapítható igényeihez és szükségleteihez igazodó elemzési szempontok alapján és azoktól függően az ügyfél részére személyre szabott - bizonyos biztosítási termék vagy termékek választására irányuló - konkrét ajánlást is adni, ismertetve, hogy az adott termék - az adott elemzési szempontot figyelembe véve - miért felel meg leginkább az ügyfél igényeinek és szükségleteinek

 

A jelen szabályzat célja tehát az Optimum Finance Kft. jogszabályi kötelezettségeinek betartása, továbbá ügyfelei érdekeinek védelme. Az Optimum Finance Kft., mint alkuszi tevékenységet folytató társaság mindent megtesz az érdekösszeütközések, az érdekkonfliktusok elkerülése érdekében, illetve azok előfordulása esetén azokat maradéktalanul feltárja, és megfelelően kezeli. Jelen szabályzat azokat a körülmények kezelését szolgálja, melyek ilyen konfliktushoz vezethetnek és amelyek esetleg az Ügyfél számára hátrányos jogkövetkezményekkel járhatnak / járnak. Az Optimum Finance Kft. célja tehát a felismerés, a feltárás, a kezelési keretek kidolgozása, a megfelelő rendszerek, ellenőrzési intézkedések és eljárások bevezetése.

 

  1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


 

A jelen szabályzat jogszabályi hátterét különösen az alábbiak adják:

 

  • biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bit.)
  • a Bizottság 2017/2359. számú rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó tájékoztatási követelmények és üzletviteli szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (a továbbiakban Rendelet)

 

  1. SZABÁLYZAT HATÁLYA

 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Optimum Finance Kft. minden tulajdonosára, alkalmazottjára és munkatársára, valamint alvállalkozójára. 

 

  1. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI HELYZETEK

 

Tulajdonosi összeférhetetlenség

Az Alkusz Tulajdonosai, ha - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - társasági részesedést szereznek, vagy vezető tisztségviselői megbízást vállalnak olyan gazdasági társaságban, amely biztosítási tevékenységet folytat, és akivel az Alkusz szerződéses viszonyban áll, tájékoztatniuk szükséges az Alkusz Ügyvezetőjét. 

Az Ügyvezetőnek az ügyféltájékoztatás részévé kell tennie ezt az információt, valamint startégiát és szabályzást kell kidolgoznia arra vonatkozólag, hogyan kerülheti el, az Alkusz tevékenysége során, az ebből fakadó érdekkonfliktusokat.

 

Ügyvezető összeférhetetlensége

Az Optimum Finance Kft Ügyvezetője - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely biztosítási tevékenységet folytat, és akivel az Alkusz szerződéses viszonyban áll.

Ha az előbbiekben felsorolt bármely összeférhetetlenségi ok felmerül, köteles azt haladéktalanul az Alkusz tulajdonosai és Vezető tisztségviselői tudomására hozni, majd a bejelentést követő kilencven (90) napon belül köteles megszüntetni.

Az Ügyvezető köteles az Alkusznak tíz munkanapon belül bejelenteni, ha a szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal kapcsolatos követelményeknek már nem felel meg.

 

Tevékenységirányító összeférhetetlensége

Az Optimum Finance Kft Tevékenységirányítója - nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként biztosítási és biztosítás közvetítői tevékenységet folytat, és akivel az Alkusz szerződéses viszonyban áll.

Ha az előbbiekben felsorolt bármely összeférhetetlenségi ok felmerül, köteles azt haladéktalanul az Alkusz tulajdonosai és Vezető tisztségviselői tudomására hozni, majd a bejelentést követő kilencven (90) napon belül köteles megszüntetni.

A Tevékenységirányító köteles az Alkusznak tíz munkanapon belül bejelenteni, ha a szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal kapcsolatos követelményeknek már nem felel meg.

 

Tanácsadók összeférhetetlensége

Az Alkusz alkalmazásában vagy vele szerződéses viszonyban álló Tanácsadó köteles a Vezető tisztségviselőket tájékoztatni olyan egyéb vállalkozói és munkavállalói jogviszonyáról, amelynek során a tisztességtelen piaci magatartás tilalmára vonatkozó szabályokba ütközik.

Köteles jelezni a Vezető tisztségviselők felé, ha saját magának vagy közeli hozzátartozójának kíván biztosítási terméket értékesíteni.

Továbbá köteles jelezni a Vezető tisztségviselők felé, ha közeli hozzátartozója, vele szoros személyes kapcsolatban álló személy, az Alkusszal azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató gazdasági társaságnak Vezető tisztségviselője vagy munkavállalója lesz.

 

 

Érdekkonfliktus alapján azonosítható összeférhetetlenségi helyzetek

 

Az érdekkonfliktusnak számos fajtája létezik, és ezek számos viselkedésmódot és körülményt érinthetnek. Érdekkonfliktus általában akkor merül fel, ha két vagy több ember ellentmondó érdekekkel rendelkezik, és az e személyek között gondossági kötelezettség vagy bizalmi viszony áll fenn.  A Tanácsadó érdekkonfliktusba ütközhet az Alkusznál végzett munkája során, és ez veszélyeztetheti vagy befolyásolhatja a szakmai ítélőképességét és objektivitását, illetve más módon akadályozhatja az Alkusszal, valamint ügyfeleivel szembeni kötelezettségei és feladatai megfelelő ellátását. Ha az érdekkonfliktusokat nem ismerik fel és nem kezelik megfelelően, akkor az, az Ügyfelek, az Alkusz és a Tanácsadók számára nem megfelelő vagy kedvezőtlen következményekkel járhat. 

 

  1. A biztosításközvetítő tevékenységét érintő érdekkonfliktusok az alábbiak között merülhetnek fel:
  • az Alkusz és egy vagy több Ügyfél;
  • az Alkusz és Vezető tisztségviselője;
  • az Alkusz és a szerződött Biztosító;
  • a Vezető tisztségviselő és a Tanácsadó;
  • a Tanácsadó és egy Ügyfél;
  • a Tanácsadó és a Biztosító;
  • az Ügyfél és a Biztosító;
  • két vagy több Ügyfél;
  • két vagy több Tanácsadó.

A fenti felek között érdekkonfliktus akkor áll fenn, 

  • ha az egyik fél a másik előnyére vagy hátrányára nyereséghez jut, veszteséget kerül, vagy szenved el, 
  • az érdekük különbözik és érdekeit az egyik fél a másik terhére tudja érvényesíteni, vagy ilyen irányban befolyásolni,
  • a felek azonos tevékenységet, folytatnak, 
  • valamely fél beszállítói érdeke eltér a másik érintett fél érdekétől,
  • valamely fél a másik fél döntését a szokásos juttatástól eltérő juttatással befolyásolja olyan irányba, amely döntést ezen befolyásolás nélkül nem tette volna meg.

Érdek-összeütközéshez vezető körülmények jellemzően:

  • visszaélés bennfentes vagy bizalmas információkkal,
  • díjazás, ösztönzők elfogadása, 
  • ajándékok elfogadása,
  • alkalmazottak, alvállalkozók párhuzamos tevékenysége,
  • ügyletben való különleges érdekeltség.

 

  1. Az érdekkonfliktusok általános típusai
  1. Az ügyfelekkel kapcsolatos érdekkonfliktusok tágabb értelemben olyan helyzetként írhatók le, amelyben az Alkusz, egy Tanácsadó vagy a Biztosító:
  • feltehetőleg nem megfelelő pénzügyi előnyre tesz szert, vagy elkerüli a pénzügyi veszteséget egy Ügyfél rovására;
  • érdekelt egy Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás vagy egy ügyfél nevében teljesített tranzakció eredményében, és ez eltér az Ügyfél ezen eredményhez fűződő érdekétől;
  • pénzügyi vagy egyéb motivációja van arra, hogy az Ügyfél vagy az Ügyfelek egy csoportjának érdekét képviselje egy másik Ügyfél érdekeivel szemben;
  • az Ügyfélen kívül más személytől jelenleg kap vagy a jövőben kapni fog ösztönzést a szolgáltatásért járó bevett jutalékon vagy díjon felül az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban pénz, áru vagy szolgáltatások formájában; 
  • pénzügyi vagy egyéb motivációja van arra, hogy egy Ügyfél számára egy olyan terméket vagy szolgáltatást értékesítsen, amely nem szolgálja az Ügyfél legjobb érdekeit

 

  1. Az Alkusszal kapcsolatos érdekkonfliktusok tágabb értelemben olyan helyzetként írhatók le, amelyben:
  • egy Tanácsadó érdeke egy bizonyos tevékenység vagy törekvés eredményét illetően eltér az Alkusz érdekétől;
  • egy Tanácsadó (vagy adott esetben Családtag vagy a Tanácsadóval szoros személyes kapcsolatban álló személy) nem megfelelő pénzügyi vagy más lényeges előnyben részesül a Tanácsadó Társaságnál betöltött pozíciója révén;
  • egy Tanácsadó olyan módon van lehetősége befolyásolni az Alkusz üzletkötéseit, illetve adminisztratív vagy más fontos döntéseit, hogy az Tanácsadó vagy egy Családtagja vagy az Tanácsadó szoros személyes kapcsolatban álló személy számára személyes nyereséggel vagy előnnyel jár;
  • egy Tanácsadó meglévő pénzügyi vagy más érdekei, egy vállalkozásban vagy tevékenységben való korábbi részvétele, más személlyel fenntartott kapcsolata gyengíti vagy gyengítheti az Alkusszal szembeni kötelezettségei és feladatai végrehajtásakor szükséges ítélőképességét vagy objektivitását;

 

Az Optimum Finance Kft az   érdekkonfliktus   azonosításával, megelőzésével vagy kezelésével törekszik   annak biztosítására, hogy az érdekkonfliktus ne befolyásolja hátrányosan az ügyfelek, az Alkusz, és az egyéb érdekeltek érdekeit. Az Alkusz több eszközt is használhat (külön-külön vagy egymással kombinálva) az érdekkonfliktuskezelésére, beleértve a következőket:

 

  • a felmerülő érdekkonfliktus megelőzése vagy az ahhoz kapcsolódó kár kockázatának enyhítése céljából kialakított szervezeti intézkedések, rendszerek, korlátozások, szabályzatok és eljárások;
  • az érdekkonfliktusban érintett felek felvilágosítására szolgáló tájékoztató, mely tartalmazza az érdekkonfliktus őket érintő lehetséges hatásait; vagy
  • az érdekkonfliktust előidéző szolgáltatás, tevékenység vagy eset elkerülése, amennyiben az érdekkonfliktus más eszközök alkalmazásával nem előzhető meg vagy nem kezelhető hatékonyan.

 

 

 

  1. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA


 

Az Optimum Finance Kft. a tevékenysége során az elvárt szakmai gondosságot tanúsítva, a szolgáltatás nyújtásának minden szakaszában biztosítja az ügyfél érdekeinek elsőbbségét. 

 

Az Optimum Finance Kft. törekszik a hosszú távú ügyfélkapcsolatok erősítésére, az üzletfelek elégedettségének növelésére, és az ehhez szükséges bizalom megteremtése érdekében szükségesnek tartja, hogy az üzletfelek érdekeinek védelmét megfelelően biztosítsa.

 

Az Optimum Finance Kft. folyamatosan értékeli, hogy neki, vagy valamely érintett személynek vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személynek olyan érdeke fűződik-e a biztosítási értékesítési tevékenységek eredményéhez, amely megfelel az alábbi kritériumoknak: 

 

a) eltér az ügyfél vagy a potenciális ügyfél biztosítási értékesítési tevékenységek eredményéhez fűződő érdekétől; 

b) az értékesítési tevékenységek eredményét az ügyfél kárára képes befolyásolni. 

 

Az Optimum Finance Kft. ugyanígy jár el a két ügyfél közötti összeférhetetlenség megállapítása céljából.

 

Ha a fentiek szerinti helyzetek fennállnak, úgy az adott ügyletet nem lehet megkötni. 

 

A fentiek szerinti értékelés céljából az Optimum Finance Kft. figyelembe veszi az alábbi helyzeteket: 

 

a) a biztosításközvetítő, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy valószínűsíthetően pénzügyi nyereséghez jut vagy pénzügyi veszteséget kerül el az ügyfél esetleges kárára; 

b) a biztosításközvetítő, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy pénzügyi vagy egyéb ösztönző miatt egy másik ügyfél, vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben az ügyfél érdekével szemben; 

c) a biztosításközvetítő, valamely érintett személy vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy jelentős mértékben részt vesz a biztosítási alapú befektetési termékek kezelésében vagy fejlesztésében, különösen amennyiben e személy befolyással bír az említett termékek árazására vagy értékesítésének költségeire. 

 

A fenti értékelést az Optimum Finance Kft. ügyvezetője végzi, valamint az ügyvezető felel az összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzéséért, érvényre juttatásáért.


 

  1. AZ OPTIMUM FINANCE KFT. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁN ALAPULÓ ELJÁRÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Optimum Finance Kft. a Rendelet 5. cikkének megfelelően szervezeti, eljárási és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz és tart fenn a már megvalósult, vagy potenciálisan megvalósuló érdekkonfliktusok felismerése érdekében az alábbiak szerint:

 

Az összeférhetetlenség kockázatát hordozó tevékenységben részt vevő érintett személyek közötti olyan információcsere megelőzése vagy ellenőrzése érdekében, ami kárt okozhat az ügyfél / ügyfelek érdekeiben, az Optimum Finance Kft. ügyvezetője jogosult ellenőrizni, és szúrópróba-szerűen rendszeresen ellenőrzi is az érintett személyek közötti információcserét.

 

Az Optimum Finance Kft. ügyvezetője ellátja azon érintett személyek elkülönülő felügyeletét, akiknek elsődleges funkciói közé tartozik tevékenységek elvégzése olyan ügyfelek nevében vagy szolgáltatások nyújtása olyan ügyfelek számára, akiknek érdekei ütközhetnek, vagy akik más módon esetleg ütköző, különböző érdekeket képviselnek (beleértve a biztosításközvetítő érdekeit is).

Az Optimum Finance Kft. ügyvezetője vagy az általa kijelölt személy minden üzletkötést ellenőriz abból a célból is, hogy megelőzze, ill. megakadályozza azt, hogy bármely személy illetéktelen befolyást gyakoroljon azon mód felett, ahogyan a biztosításközvetítő, vagy alkalmazottai, vagy bármely, hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy a biztosítási értékesítési tevékenységeket végzi.

 

Az Optimum Finance Kft. ügyvezetője vagy az általa kijelölt személy ellenőrzi, hogy egy érintett személy egyidejűleg vagy egymás után részt vesz-e különböző biztosítási értékesítési tevékenységekben, amennyiben az ilyen részvétel akadályozhatja az összeférhetetlenségek megfelelő kezelését;

 

Az Optimum Finance Kft. ügyvezetője, vagy az által kijelölt személy rendszeresen ellenőrzi az Optimum Finance Kft.-vel szerződésben lévő biztosítók biztosítási alapú befektetési termékeinek közzétett TKM és TKMny értékeit, ellenőrzésük különösen kiterjed arra, hogy a mutatók megfelelnek-e a vonatkozó MNB ajánlásoknak. Amennyiben az ajánlástól történő eltérést tapasztal egy biztosítási alapú befektetési termék esetében, abban az esetben az Optimum Finance Kft. az érintett biztosítóval, adott termék közvetítése vonatkozóan haladéktalanul szerződést bont, a termék értékesítésére vonatkozó szerződési elem megszűnéséig pedig az Optimum Finance Kft. tartózkodik a termék értékesítésétől.

 

 

Az Optimum Finance Kft munkatársai munkatársainak (azaz munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban az Optimum Finance Kft. részére munkát végző személyek) nem fogadhatnak el a biztosításközvetítői tevékenységükhöz kapcsolódó, annak ellentételezéseként ajándékot, nem fogadhatnak el, illetve nem adhatnak az Optimum Finance Kft. által kialakított díjazási rendszerben nem szereplő előnyt, vagy más juttatást.

 

  1. AZ OPTIMUM FINANCE ZRT. ÖSZTÖNZÉSI RENDSZERÉNEK ÉRTÉKELÉSE

 

Általános szempontok:

Valamely ösztönző vagy ösztönzési rendszer az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére káros hatást gyakorlónak minősül, ha jellegéből vagy mértékéből következően a biztosítási értékesítési tevékenységek végzését olyan módon ösztönzi, amely nem felel meg az ügyfél érdekeinek leginkább megfelelő, becsületes, tisztességes és szakszerű eljárásmóddal kapcsolatos kötelezettségnek.

 

Annak értékelése céljából, hogy valamely ösztönző vagy ösztönzési rendszer az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére káros hatást gyakorol-e, az Optimum Finance Kft. ügyvezetője elemzést végez, amely figyelembe veszi az ügyfélnek nyújtott adott szolgáltatás minőségére gyakorolt káros hatás kockázatát esetlegesen növelő vagy csökkentő összes releváns tényezőt és a káros hatás kockázatának megelőzése érdekében az értékesítési tevékenységet végző biztosításközvetítő vagy biztosító által megtett valamennyi szervezeti intézkedést.

 

Az elemzést az ügyvezető végzi, aki különösen az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

 

a) az ösztönző vagy az ösztönzési rendszer ösztönözhette-e arra a biztosításközvetítőt, hogy egy konkrét biztosítási terméket vagy egy konkrét szolgáltatást kínáljon vagy ajánljon az ügyfélnek annak ellenére, hogy a biztosításközvetítő vagy biztosító az ügyfél igényeinek jobban megfelelő, másik biztosítási terméket vagy szolgáltatást is tudna ajánlani;

b) az ösztönző vagy az ösztönzési rendszer kizárólag vagy döntően mennyiségi üzleti szempontokon alapul-e, vagy az figyelembe veszi-e az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét és az ügyfelek elégedettségét tükröző minőségi szempontokat is;

c) a fizetett vagy kapott ösztönző értéke az adott termék és szolgáltatás értékéhez viszonyítva;

d) az ösztönző fizetésére teljes mértékben vagy főként a biztosítási szerződés megkötésekor vagy a szerződés teljes időtartama alatt kerül-e sor;

e) van-e olyan megfelelő mechanizmus, amely a termék lejárta vagy korai értékesítése, illetve az ügyfél érdekeinek sérelme esetén az ösztönző visszakövetelésére szolgál;

f) van-e bármilyen formájú változó vagy függő küszöbérték, illetőleg olyan értéknövelő mechanizmus, amely az értékesítés volumenén vagy a forgalmi értéken alapuló célszám elérése esetén érvényesül.

 

A Bit. 167/A. alapján az Optimum Finance Kft-nek szabályzatában foglalt eljárásrend szerint gondoskodnia kell arról, hogy a díjazás módja ne vezessen érdekkonfliktus kialakulásához és ne veszélyeztesse a Bit. 398. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerinti kötelezettségét.

 

Az ügyvezető a fenti jogszabályi rendelkezések betartása érdekében a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban, és az MNB előírásainak, iránymutatásainak foglaltaknak megfelelően köteles kialakítani az Optimum Finance Kft. saját díjazási szabályzatát. Az Optimum Finance Kft. a biztosítókkal, más partnerekkel csak a jelen szabályzatban, a hatályos jogszabályokban, és az MNB előírásainak, iránymutatásainak foglaltaknak megfelelő együttműködési megállapodást köthet meg, így ezen megállapodások megkötése, azoknak a díjazást is érintő módosítása előtt a jelen szabályzatban előírt elemzéseket az ügyvezetőnek el kell végeznie, és a díjazási tárgyalások, díjazás megállapodás során a szabályzatban foglaltakat érvényre kell juttatnia.

  1. SZABÁLYZAT FOGALMAI, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.„érintett személy”: a biztosításközvetítő összefüggésében a következők valamelyike: a) adott esetben a biztosításközvetítő vezetői tisztségviselője, tulajdonosa vagy ezzel egyenértékű személy, illetve vezetőségének tagja; b) a biztosításközvetítő alkalmazottja, illetve bármely más természetes személy, aki szolgálatait a biztosításközvetítő rendelkezésére és ellenőrzése alá bocsátja, és aki részt vesz a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésében; c) olyan természetes személy, aki kiszervezési megállapodás alapján közvetlenül részt vesz a biztosításközvetítő számára nyújtott szolgáltatásban, biztosítási alapú befektetési termékek biztosításközvetítő vagy biztosító általi értékesítése céljából; 

 

2. A „biztosítási alapú befektetési termék”: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy visszavásárlási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van téve a piaci ingadozásoknak. 

3. Termékek, amik nem minősülnek biztosítási alapú befektetési terméknek: 

 

a) a nem-életbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódó biztosítási termékek, 

b) azon életbiztosítási szerződések, amelyek tisztán kockázatiak (halálesetiek), illetve amelyek esetén biztosítási szolgáltatás kizárólag sérülésből, betegségből vagy fogyatékosságból eredő rokkantsággal összefüggésben nyújtható, (betegség vagy baleset termékek) 

c) olyan nyugdíj-előtakarékossági (nem biztosítási alapú) befektetési termékek, amelyek elsődleges céljukat tekintve a befektető számára nyugdíjjövedelmet biztosító és a befektetőt bizonyos szolgáltatásokra feljogosító termékként elismert termékek, 

d) a foglalkoztatói nyugdíjpénztári nyugdíjkonstrukciók, 

e) olyan egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek, amelyeknél a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és amelyek esetében a munkáltatónak vagy a munkavállalónak nincs választási lehetősége a nyugdíj-előtakarékossági termék vagy szolgáltatója tekintetében. 

 

4. „ösztönző”: biztosítási alapú befektetési termék értékesítésével összefüggésben a biztosításközvetítő vagy a biztosító által bármely félnek – a szóban forgó ügyletben érintett ügyfél vagy az ezen ügyfél képviseletében eljáró személy kivételével – nyújtott díj, (jutalék) vagy nem pénzbeli előny, illetve az ilyen fél által a biztosításközvetítő vagy a biztosító részére nyújtott díj, (jutalék) vagy nem pénzbeli előny; 

5. „ösztönzési rendszer”: az ösztönzők fizetésére – ideértve az ösztönzők fizetésének feltételeit is – vonatkozó szabályok összessége.

6. A biztosítási alapú befektetési termék: olyan biztosítási termék, amely lejárati értékkel vagy visszavásárlási értékkel rendelkezik, és amelynek lejárati vagy visszavásárlási értéke részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetve ki van téve a piaci ingadozásoknak.

 

Nem minősülnek biztosítási alapú befektetési terméknek:

a) nem-életbiztosítási ágazatokhoz kapcsolódó biztosítási termékek,

b) azon életbiztosítási szerződések, amelyek tisztán kockázatiak (halálesetiek), illetve amelyek esetén biztosítási szolgáltatás kizárólag sérülésből, betegségből vagy fogyatékosságból eredő rokkantsággal összefüggésben nyújtható,

c) olyan nyugdíj-előtakarékossági (nem biztosítási alapú) befektetési termékek, amelyek elsődleges céljukat tekintve a befektető számára nyugdíjjövedelmet biztosító és a befektetőt bizonyos szolgáltatásokra feljogosító termékként elismert termékek

d) a foglalkoztatói nyugdíjpénztári nyugdíjkonstrukciók, e) olyan egyéni nyugdíj-előtakarékossági termékek, amelyeknél a munkáltató pénzügyi hozzájárulásra kötelezett, és amelyek esetében a munkáltatónak vagy amunkavállalónak nincs választási lehetősége a nyugdíj-előtakarékossági termék vagy szolgáltatója tekintetében.

 

 

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


 

Az Optimum Finance Kft. – ügyvezetője útján - legalább évente értékeli és rendszeresen felülvizsgálja a jelen szabályzatát és megfelelő intézkedéseket hoz a hiányosságok kezelésére.

 

Optimum Finance Kft. nyilvántartást vezet – annak rendszeres frissítésével – azokról a helyzetekről, amelyekben az ügyfél érdekei sérelmének kockázatával járó összeférhetetlenség merült fel vagy – folyamatban lévő szolgáltatás vagy tevékenység esetén – merülhet fel.

 

Az Alkusz rendszeresen, de legalább évente egyszer továbbképzést biztosít az érintett Munkatársak számára, és elvárja az érintett Munkatársak részvételét az érdekkonfliktusok kezelésével és az érdekkonfliktusokkal összefüggő témákkal kapcsolatban. 

 

Tájékoztatás 

Bár az Optimum Finance Kft. hatékony eljárásokkal rendelkezik az érdekkonfliktusok megelőzésére és kezelésére, bizonyos körülmények között ezek az intézkedések mégis elégtelenek az ügyfél érdekei sérelmének kockázatának megelőzésének biztosítására, ebben az esetben az Optimum Finance Kft. tájékoztatja az ügyfelét az összeférhetetlenség, az ügyfél számára felmerülő kockázat és e kockázatok csökkentésére tett lépések leírásával. 

Amennyiben az összeférhetetlenség kezelése az adott szolgáltatás vonatkozásában az Ügyfelek tájékoztatását teszi szükségessé, úgy az összeférhetetlenségről nyújtott tájékoztatásnak írásban, vagy más tartós adathordozón keresztül, utólagosan is ellenőrizhető módon kell, a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával megvalósulnia, és alkalmasnak kell lennie arra, hogy az Ügyfelek annak ismeretében dönthessenek a szolgáltatás igénybevételéről.